Disclaimer

Thomasalexanderpiano.com (Hierna te noemen: A Touch of Ivory) geeft geen enkele garantie dat de informatie alsmede andere op de website vermelde faciliteiten allesomvattend alsmede accuraat en up-to-date is. A Touch of Ivory aanvaardt op geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid, daaronder mede te verstaan de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. 

A Touch of Ivory geeft geen enkele garantie dat de website vrij zal zijn van fouten met inbegrip van (software)virussen of andere schadelijke elementen. Enige schade die wederpartij daardoor lijdt valt onder haar eigen verantwoordelijkheid en dient wederpartij derhalve zelf te dragen.

pianist boeken of inhuren
Nu bellen